Public Service Commission, Pokhara Office, R.P.A.N. Notice of setting up of examination center for the posts of various services of first class (technical), posts of different groups, sub-groups and posts of various groups of fifth level of health service by setting up examination center Baglung.

PSC Notice Blogs

पोखराको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका पदहरु र स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न समूहका पदहरुमा परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *