Vacancy of Assistant 4th Level-Gandaki Province

Gandaki Province, Province Civil Service and Local Service Vacancy of Assistant 4th Level-Gandaki Province Discover career opportunities with Gandaki Province Public Service Commission. Stay updated on the latest Vacancy of Assistant 4th Level-Gandaki Province. Elevate your career with a dynamic public service role. Explore, apply, and embark on a fulfilling journey with Gandaki Province PSC. […]

Continue Reading
Computer Operator Written Exam Question

Computer Operator Written Exam Question

Hey are you looking for Computer Operator Written Exam Question? Gyanchautari Teams are collect the Computer Operator Written Examination Question form Sajha Yatayat Information Technology Assistant post Question paper. for more about sajha yatayat website Computer Operator Written Exam Question Section “A” [35 Marks] 1. What are the different between RAM, ROM and Cache Memory […]

Continue Reading
Exam Center Karnali Pradesh

Exam Center Karnali Pradesh | Computer Operator & Prabidhik Sahayak

Pradesh Loksewa aayog Karnali Pradesh has been published Exam Center Karnali Pradesh Advertisement Number 509/510- 2078/2079 and 517/517-2078-2079 computer operator exam center of karnlai pradesh and Prabidhik sahayak karnali pradesh. www.ppsc.karnali.gov.np Computer Operator Preparation Karnali Pradesh Click Here Computer Operator Preparation Karnali Pradesh Click Here

Continue Reading
Computer operator sample Subjective Question for Karnali PSC

Computer operator sample Subjective Question for Karnali PSC

Computer operator sample Subjective Question for Karnali PSC The Karnali Pradesh Announce the Vacancy for Technical and non technical post. You can check and apply for applicable post and you can practice or preparation subjective question for computer operator as given below. The attached file is provided by gyanchautari.com and for more education notes, notice […]

Continue Reading
Karnali pradesh Vacancy 2078

Karnali pradesh Vacancy 2078

Karnali pradesh Vacancy 2078 The Karnali Pradesh Announce the Vacancy for Technical and non technical post. You can check and apply for applicable post. The attached file is provided by gyanchautari.com and for more education notes, notice and other education related contents you can follow our website gyanchautari.com as well as Facebook page and YouTube […]

Continue Reading

Public Service Commission, Pokhara Office, R.P.A.N. Notice of setting up of examination center for the posts of various services of first class (technical), posts of different groups, sub-groups and posts of various groups of fifth level of health service by setting up examination center Baglung.

पोखराको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) का विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका पदहरु र स्वास्थ्य सेवा पाँचौ तहका विभिन्न समूहका पदहरुमा परीक्षा केन्द्र बागलुङ राखी Online दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना

Continue Reading
final result

Public Service Commission, Central Office Advertisement No. 17255 / 076-77 (open), 17256 / 076-77 (A.J.) and 17257 / 076-77 (disabled), Nepal Engineering Service, Civil Group, Hydrology Subgroup, R.P. Third Class (Pvt.) , Recommendation for the post of Hydrologist Engineer and a list of qualifications

लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५५/०७६-७७ (खुला), १७२५६/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२५७/०७६-७७ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना ।

Continue Reading