computer operator lumbini pradesh syllabus

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विविध सेवा, पााँचौ तह कम्प्युटर अपरेटर पदको खुला र आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Blogs Loksewa Notice

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विविध सेवा, पााँचौ तह कम्प्युटर अपरेटर पदको खुला र आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

Lumbini province public service commission vacancies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *