computer operator lumbini pradesh syllabus

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विविध सेवा, पााँचौ तह कम्प्युटर अपरेटर पदको खुला र आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत विविध सेवा, पााँचौ तह कम्प्युटर अपरेटर पदको खुला र आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम Lumbini province public service commission vacancies

Continue Reading
प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायकस्तर पाँचौ तहका (प्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन

Continue Reading
Bagmati Pradesh Vacancy 2078

Bagmati Pradesh Vacancy 2078

Bagmati Pradesh Vacancy 2078 The Bagmati Pradesh Announce the Vacancy for Technical post. You can check and apply for applicable post. The attached file is provided by gyanchautari.com and for more education notes, notice and other education related contents you can follow our website gyanchautari.com as well as Facebook page and YouTube Channel. Thank you […]

Continue Reading
Constitution Related 23 most important Question

Constitution Related 23 most important Question

१. नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बनाउने तरिका अनुसुची नं. ………. मा उल्लेख गरिएको छ ।क. १ ख. २ ग. ३ घ. ४ २. नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसुची…………. मा उल्लेख गरिएको बमोजिम हुनेछ ।क. १ ख. २ ग. ३ घ. ४ ३. नेपालको निशान छाप अनुसुची …………. मा उल्लेख बमोजिमको हुनेछ ।क. १ ख. २ग. ३ घ. […]

Continue Reading