Old is Gold

Computer Operator Subjective Question Bank
प्रदेश नं. १ कम्प्युटर अपरेटर २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
सांसद कम्प्युटर अपरेटर २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
संघ कम्प्युटर अपरेटर २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
संघ सहायक कम्प्युटर अपरेटर २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
बागमती मदन भन्डारी स्वास्थ्य प्रतिस्ठ्ठान कम्प्युटर टेक्निसियन २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
नेपाल प्रतिज्ञा प्रतिस्ठ्ठान कम्प्युटर अपरेटर २०७८-०६-१९
Computer Operator Subjective Question Bank
ASI कम्प्युटर अपरेटर २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
गण्डकी प्रदेस कम्प्युटर अपरेटर (प्रदेस) २०७८
Computer Operator Subjective Question Bank
गण्डकी प्रदेस कम्प्युटर अपरेटर (स्थानीय) २०७८