Officer(अधिकृत)

सौर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी जानकारी
विश्व भूगोल
karnali computer operator sets 1
SET 7
karnali computer operator sets 1
SET 8
karnali computer operator sets 1
SET 9
karnali computer operator sets 1
SET 10
karnali computer operator sets 1
SET 11
karnali computer operator sets 1
SET 12