Multiple Choice Question on Microsoft Access | Computer Operator

Multiple Choice Question on Microsoft Access | Computer Operator

MS-Access Blogs

Hey everyone here Gyanchautari are present Multiple Choice Question on Microsoft Access | Computer Operator.

Welcome to your Multiple Choice Question on Microsoft Access

आफ्नो Email Address सहि राखिदिनुहोला यो सेटको Question & Answer तपाले राखेको Email Address मा पठाइनेछ

Rules for attendant Computer Operator Set Practice 

-Form भरेर मात्र परिक्षा बुझाउन सकिने छ
-Answer लगाईसके पछि परिबर्तन गर्न पाइने छैन
-सबै प्रश्न अनिवार्य छन्

1. 
Query is

2. 
OLE is

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *