Computer Science License Question paper 2076

TSC notice Blogs

शिक्षक सेवा आयोग

माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षा

२०७६

पूर्णाङ्क : ६०                                            समय : २ घण्टा २० मिनेट

विषय : कम्प्यूटर विज्ञान

सबै प्रश्नहरू हल गर्नुहोस् । प्रथम पत्र (क) र दोस्रो पत्र (ख) को उत्तरका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिकाहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।

प्रथम पत्र (क) : विषयगत ज्ञान र शिक्षण कला

  1. How can we improve presentation skills? What is problem based learning strategy? write. 3+2
  2. Why do we need computer science subject in secondary level education? Do we need any improvements in this subject? Give your opinion. 3+2
  3. What is Rubrics? Explain the relevance of Rubrics to evaluate and enhance the student’s

performance. 1+4

4. Write short notes on :            2.5×2                                                                                                                    

(a) On line conferencing

(b) E Library

5.  Explain the concept of project based learning. Discuss how you will use them in the teaching learning process with suitable examples. 2+3

दोस्रो पत्र (ख) : पेशागत ज्ञान

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको शिक्षा सम्बन्धी पाँचवटा अधिकारको

छोटो विवेचना गर्नुहोस् । २+३

2. सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकले कक्षा कोठामा के कस्ता प्रेरकहरू (Motives) प्रयोग गर्नु पर्ला ? कुनै पाँच ओटा प्रेरकहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।

3. किशोरावस्थाका विद्यार्थीहरूको सिकाइमा के कस्ता पक्षहरूले प्रभाव पर्ला ? उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस् ।

4. बौद्धिक र सिकाइ क्षमता फरक रहेका विद्यार्थीहरू पहिचान गर्ने सरल तरिका र सो भिन्नतालाई सम्बोधन गर्ने कुनै पाँच वटा व्यवहारिक उपायहरू लेख्नुहोस् । २.५x२

5. विद्यालय तहमा शैक्षिक मार्गदर्शन र परामर्श (Educational guidance and counselling) किन जरुरी ठान्नु हुन्छ ? त्यस्तो मार्गदर्शन र परामर्शलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएला ? आफ्नो राय दिनुहोस् । २+३

6. परियोजना र समस्यामा आधारित सिकाइका रणनीतिबीच रहेको भिन्नता उल्लेख गर्दै कुन रणनीतिलाई कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ ? चर्चा गर्नुहोस् । २+३

7. “शिक्षा प्राप्त गर्नु प्रत्येक बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो भने उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो ।” शिक्षा सम्बन्धी यस विश्वव्यापी मान्यतालाई नेपालको सन्दर्भमा विवेचना गर्नुहोस् ।

– समाप्त.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *