प्राविधिक प्रहरी जवान (सूचना प्रबिधि/कम्प्युटर) पदको पाठ्यक्रम Course for the post of Technical Police Officer (Information Technology / Computer)

Continue Reading

प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक (सूचना प्रविधि / कम्प्यूटर) पदको पाठ्यक्रम Course for the post of Technical Police Assistant Inspector (Information Technology / Computer)

Continue Reading

प्राविधिक प्रहरी नायव निरीक्षक (सूचना प्रविधि / कम्प्यूटर) पदको पाठ्यक्रम

Course for the post of Technical Police Deputy Inspector (Information Technology / Computer)

Continue Reading